بارگذاری

درباره کنفرانس

ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
The 6th Iranian Conference on Radar and Surveillance Systems

دانشگاه صنعتی اصفهان در آبان ماه سال ۱۳۹۸ میزبان ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران خواهد بود. هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم نمودن بستری مناسب جهت گردهمایی متخصصین، دانشمندان و صاحبان صنایع در این حوزه جهت همگرایی بیشتر در فعالیتهای علمی، پژوهشی و صنعتی است تا ضمن آشنایی با نیازها و دست آوردهای مربوط در زمینه رادار و سامانه های مراقبتی با شناسایی چالش ها و راه حل های پیش رو، راه گشای پیشرفت در این بخش از صنعت کشور باشیم...

اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس

برنامه زمانبندی کنفرانس