بارگذاری

Blog Thumbnail

ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران

29 آبان ماه لغایت اول آذرماه 1398

دانشگاه صنعتی اصفهان در آبان ماه سال ۱۳۹۸ میزبان ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران خواهد بود. هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم نمودن بستری مناسب جهت گردهمایی متخصصین، دانشمندان و صاحبان صنایع در این حوزه جهت همگرایی بیشتر در فعالیتهای علمی، پژوهشی و صنعتی است تا ضمن آشنایی با نیازها و دست آوردهای مربوط در زمینه رادار و سامانه های مراقبتی با شناسایی چالش ها و راه حل های پیش رو، راه گشای پیشرفت در این بخش از صنعت کشور باشیم.

اولین و دومین کنفرانس سامانه های راداری به ترتیب در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار شده است. همچنین اولین و دومین کنفرانس سامانه های مراقبتی پسیو نیز به ترتیب در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ در دانشگاه شیراز برگزار گردیده است. کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران در سال ۱۳۹۷ با تجمیع دو کنفرانس فوق در یک رویداد، حرکتی جدید به سمت دستیابی به اهداف کنفرانس را دنبال نمود. در همین راستا دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری پژوهشکده فن آوری اطلاعات و ارتباطات قصد دارد در سال ۱۳۹۸ با سرعت بیشتری به سمت اهداف والای تعریف شده در این کنفرانس که همانا ایجاد پیوندی عمیق میان پژوهشگران و صنعتگران در حوزه رادار و سامانه های مراقبتی است، حرکت نماید.

از تمام اندیشمندان عزیز و علاقه مندان محترم به این حوزه از فناوری صمیمانه جهت شرکت در این کنفرانس و افزون کردن غنای آن دعوت می شود.

The 6th Iranian Conference on Radar and Surveillance Systems

21-23 November 2019- Isfahan University of Technology,Isfahan,Iran

تحت نظارت وف ایرانی