بارگذاری

اسکان

هتل دانشگاه صنعتی اصفهان با 70 اتاق، آماده پذیرایی از میهمانان کنفرانس در طول برگزاری کنفرانس و همچنین روزهای قبل و بعد از آن می باشد.

تحت نظارت وف ایرانی