بارگذاری

اطلاعات تماس

مسئول دبیرخانه کنفرانس: مهندس بهنوش نقی زاده

مسئول ثبت نام: مهندس مهسا میرزایی

ایران - اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شماره تماس: 33911473-31-98+

کدپستی:8415683111           شماره فکس: 33912451-31- 98+

ایمیل: radar2019@iut.ac.ir

 

تحت نظارت وف ایرانی