بارگذاری

ثبت نام زودهنگام کنفرانس

22 مهر لغایت 20 آبان 98

شروع دریافت مقالات

31 اردیبهشت 1398

اعلام نتایج داوری

20 مهر 1398

ارسال نسخه نهایی مقالات

30 مهر 1398

ثبت نام زودهنگام کنفرانس

22 مهر لغایت 20 آبان 98

  رویداد بعدی: برگزاری همایش

29 آبان لغایت 1 آذر 1398

تحت نظارت وف ایرانی