بارگذاری

پایان مهلت ارسال مقالات

31 تیرماه 1398

22 مردادماه 1398

30 مردادماه 1398

شروع دریافت مقالات

31 اردیبهشت 1398

  رویداد بعدی: ثبت نام کنفرانس

1 شهریور 1398

اعلام نتایج داوری

31 شهریور 1398

برگزاری همایش

29 آبان لغایت 1 آذر 1398

تحت نظارت وف ایرانی