بارگذاری

الزامات اخلاقی نگارش مقالات

نویسنده ارسال کننده مقاله باید متعهد شود که :

  1. مقاله ارسالی حاصل کار پژوهشی ایشان (و همکاران) بوده و در مواردی که از دستاوردهای تحقیقاتی دیگران استفاده شده مطابق ضوابط و رویه معمول، مشخصات منابع مورد استفاده درج شده است.
  2. مقاله ارسالی (و یا ترجمه آن) و یا مقاله‌ای با همپوشانی قابل توجه با این مقاله قبلاً در هیچ مجله و یا کنفرانسی ارائه نشده و به طور همزمان نیز در حال ارزیابی براي مجله یا کنفرانس دیگري نیست.
  3. همه نویسندگان مقاله از کلیه محتویات علمی و نیز ترتیب قرارگیری نام و مشخصات و وابستگی شغلی خود در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند.
  4. چنانچه در هر زمان خلاف موارد فوق و یا بروز هرگونه تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با این مقاله اثبات شود، عواقب ناشی از آن متوجه ایشان است و دبیرخانه کنفرانس مجاز است با ایشان (و همکاران) مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در این صورت هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

مضامین تخلف از منشور آکادمیک را می‎توانید با جزئیات بیشتر  در وب سایت IEEE و لینک های زیر بیابید:

لینک اصول اخلاق در پژوهش IEEE

اصول اخلاقی IEEE  برای مهندسین

تحت نظارت وف بومی