بارگذاری

کمیته اجرایی کنفرانس

هیئت برگزار کننده ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران

تحت نظارت وف ایرانی