بارگذاری

Blog Thumbnail

فراخوان کارگاههای تخصصی

همزمان با برگزاری کنفرانس تعدادی کارگاه آموزشی ذیل زمینه های مرتبط با کنفرانس برای علاقه مندان برگزار خواهد شد. بر همین مبنا، از متخصصان دانشگاه و صنعت دعوت می شود برای ارایه چنین کارگاه هایی درخواست خود را به کنفرانس ارسال نمایند.
اطلاعات بیشتر را در این صفحه ملاحظه نمایید.

تحت نظارت وف ایرانی