بارگذاری

اعضای کمیته علمی

1

دکتر حمید رضا امین داور

استاد

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2

دکتر علی بنایی

استاد

دانشگاه صنعتی شریف

3

دکتر مهرزاد بیغش

استاد

دانشگاه شیراز

4

دکتر محمدرضا تابان

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

5

دکتر عباس شیخی

استاد

دانشگاه شیراز

6

دکتر سید محمد علوی

استاد

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

7

دکتر محمد حسن باستانی

استاد

دانشگاه صنعتی شریف

8

دکتر سعید گازر

استاد

Queens University

9

دکتر کمال محامدپور

استاد

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

10

دکتر محمود مدرس هاشمی

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

11

دکتر محمدمهدی نایبی

استاد

دانشگاه صنعتی شریف

12

دکتر علی اکبر تدین

دانشیار

دانشگاه یزد

13

دکتر امیر زعیم باشی

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

14

دکتر ابوالقاسم زیدآبادی نژاد

دانشیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

15

دکتر محسن میوه چی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

16

دکتر مصطفی درختیان

دانشیار

دانشگاه شیراز

17

دکتر غلامرضا عسگری

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

18

دکتر ذاکرحسین فیروزه

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

19

دکتر محمدمهدی نقش

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

20

دکتر یاسر نوروزی

استادیار

دانشگاه امیرکبیر

21

دکتر احسان  یزدیان

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

22

دکتر محسن  مداح علی

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی